Studie musí být přesná a čtivá

Zpracování studiíV agentuře Brand Brothers klademe velký důraz na důkladné, snadno pochopitelné a precizní zpracování studií. Řadu let zdokonalujeme obsah a formu našich výzkumných zpráv tak, aby našim klientům přinášela maximální marketingový užitek. Vyladěnou metodiku nabízíme pod charakteristickým názvem Easy & Precise. Považujeme ji za významnou konkurenční výhodu, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Jsme rádi, že i naši klienti vnímají přínos kvalitně zpracovaných studií a dávají nám v tomto smyslu dobré reference.

Základem zpracování Easy & Precise jsou tyto hlavní zásady:

1. Manažerské resumé + Hlavní studie + Příloha: Výsledky výzkumů zpracovaných metodikou Easy & Precise se dělí do tří částí: Pro top manažery slouží útlý svazek nazvaný Manažerské resumé (stručné vyjádření závěrů, které je možné přečíst během jedné hodiny). Výsledky výzkumu jsou prezentovány v Hlavní studii. Aby se čtenář mohl snadno orientovat v podstatných souvislostech, některá data jsou detailně prezentována až v Příloze.
2. Přehledná struktura: Dbáme na to, aby struktura kapitol a podkapitol přehledně rozčleňovala zkoumaná témata na logické celky umožňující snadné pochopení sdělovaných informací.
3. Ilustrativní grafy: Zpracování grafů ve studiích Brand Brothers podléhá desítkám osvědčených pravidel. Zmiňme jen přehledné označování grafů,  používání přesných nadpisů, volbu vhodných typů grafů, které zobrazují co nejilustrativněji prezentovaná fakta; používání barev správně reprezentující zobrazovanou skutečnost či zachování stejné barvy pro stejný význam v rámci všech grafů ve studii.
4. Korektní zpracování komentářů: Komentáře grafů a tabulek přesně interpretují statistická data. Výjimkou není ani poukazování na skutečnosti, které by laikovi mohly zcela uniknout. Je-li třeba, upozorníme i na omezení získaných dat (např. riziko zkreslení v důsledku statistické chyby či omezení vypovídací hodnoty dané otázky). Studie Easy & Precise tak poskytují jistotu spolehlivosti prezentovaných informací.
5. Marketingová doporučení: Zákazník si však nepřeje získat jen statistická data, která neumí aplikovat ve své marketingové praxi. Nechce desítky nepřehledných tabulek a grafů. Očekává odborný názor na to, co znamenají výsledky v jeho konkrétní situaci a jak získané informace efektivně použít ve svém marketingu.
Protože Brand Brothers poskytuje služby marketingového poradenství a modelování trhů, jsou naše studie vytvořené metodikou Easy & Precise velmi konkrétní. Po komentáři výsledků následují marketingová doporučení. Nenabízíme obecné poučky, ale tvrdá, aktuální a vysoce zajímavá data prezentovaná v přehledných souvislostech.
6. Zpřehledňující značky: Ve studiích zpracovaných metodikou Easy & precise se lze setkat se značkami, které uvozují důležité texty, jež dávají získaným informacím přidanou hodnotu.

Nic bychom nedělali v tak dobré kvalitě bez našeho nadšení pro tuto práci.